Toon 2 van 2

Inspiratiesessie

De aftrap voor de beoogde intensievere samenwerking met gemeenten verricht NMU op 12 oktober aanstaande, in de vorm van een inspiratiesessie. Van Bree: “Daar kunnen de Utrechtse gemeenten al meteen een eerste, concrete bijdrage leveren aan de nieuwe Staat van Utrecht. Het kost ze feitelijk alleen tijd. We hopen in de eerste plaats op de deelname van ambtelijke vertegenwoordigers, die integraal naar gemeentelijk beleid kunnen kijken. Te denken valt aan de gemeentesecretaris of de strategisch adviseur, die inzicht heeft in wat de voornaamste issues zijn waar het gemeentebestuur iets mee kan en wil. En in de tweede plaats zien we hier graag de gemeentelijke onderzoekers verschijnen, de mensen die data verzamelen en informatie ophalen als basis voor beleid. Die twee typen mensen kunnen worden aangehaakt in het voortraject.”

Vervolgens zullen in de aanloop naar en na de presentatie van de nieuwe Staat van Utrecht diverse themagerichte conferenties worden gepresenteerd. Hogenboom: “Wat zijn de regionale opgaven en hoe kunnen we daar een soort strategisch agenda voor maken? Dat is het andere wiel waar we aan draaien. We selecteren een onderwerp en gaan vervolgens samen met gemeenten op zoek naar een handelingsperspectief.”

In december wordt de eerste in een nieuwe reeks gehouden, rond het thema klimaatadaptatie. “Er vinden continu allerlei ruimtelijke projecten plaats”, aldus Hogenboom. “De kunst is om daarin klimaatadaptatie van meet af aan mee te nemen. Dan hoeft het ook helemaal niet zoveel extra geld te kosten. Bij gemeenten zijn er best mensen die hierover nadenken, maar om het breder in de organisatie te krijgen en ook in de praktijk van de uitvoering handen en voeten te geven, is niet zo eenvoudig. Dan ben je er niet met een intentieverklaring. De praktijk is weerbarstig. Dus hoe breng je dit verder. Daarover gaat het tijdens deze bijeenkomst.”

Duurzaamheid is integraal

Het uiteindelijke doel van alle inspanningen is natuurlijk om de provinciale prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling op een hoger niveau te brengen. Hogenboom: “Als er een eenmaal een beter instrument ligt, en we de thema’s voor op de strategische agenda hebben bepaald, is het ook eenvoudiger om ermee aan de slag te gaan en de duurzame ontwikkelingen in deze provincie positief te beïnvloeden. Daarin willen we graag samen met de gemeenten optrekken.”

Overigens zijn gemeenten zeker niet de enige partij, benadrukt hij. “Alle vraagstukken rond duurzaamheid zijn eigenlijk altijd integraal. Wij zijn als NMU vooral van de planet-kant: natuur, milieu, energie, schone mobiliteit, schone lucht. Als je echter met die thema’s concreet aan de slag wil, kom je alleen maar verder als je ze integraal bekijkt, en daar dus ook breder kijkt naar economie, verkeer en vervoer, wonen en stedelijke ontwikkeling. Dat kunnen we niet alleen samen met de gemeenten behappen. Ook de betrokkenheid van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en bewoners is dringend noodzakelijk om meters te kunnen maken.”

Hogenboom en Van Bree zijn er hoe dan ook van overtuigd dat de samenwerking met de gemeenten snel van de grond zal komen. Hogenboom: “De tijd van goede bedoelingen is wel zo’n beetje voorbij, merken we. Ook bij gemeenten is sprake van een duidelijke omslag van denken naar doen. Men wil duurzame ontwikkeling nu echt serieus handen en voeten geven. Alleen al daarom zijn wij optimistisch over de bereidheid van gemeenten bij te dragen aan de Staat van Utrecht.”

  • Klik hier voor meer informatie over de Inspiratiesessie van 12 oktober 2016.
  • Klik hier voor meer informatie over de Staat van Utrecht. De meest recente uitgave vindt u hier.
  • Meer informatie kunt u inwinnen bij Jeannine van Bree, j.van.bree@nmu.nl of (030) 2567 358.
Toon 2 van 2
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.