De landelijke VNG is bezig met de oprichting van een bestuurlijk netwerk stikstofaanpak. Daarvoor wordt ook een gemeentelijk bestuurder uit de provincie Utrecht gezocht.

Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State (RvS) heeft op 29 mei jongstleden geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat ‘toestemming vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, in strijd is met Europese natuurwetgeving. De uitspraak betekent voor gemeenten specifiek dat (bouw)projecten door heel Nederland op losse schroeven komen te staan.

De uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot vragen of en welke impact dat heeft op gemeentelijke projecten. De VNG heeft op basis daarvan en gesteund door een motie hierover (aangenomen tijdens de ALV op 5 juni) een plek ingenomen aan de landelijke gesprekstafel van de voormalige PAS-partners samen met alle medeoverheden (de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW). Op landelijk niveau onderzoeken de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK, Defensie, de VNG, het IPO en de UvW de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten en zoeken ze naar een oplossing hiervoor.

Klankbord

Om verdere invulling te geven aan de motie en problematiek van gemeenten wil de VNG een bestuurlijk netwerk oprichten. Dit netwerk vormt het klankbord voor de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Het netwerk gaat bestaan uit 12 leden (één per provinciale VNG-afdeling) onder voorzitterschap van de portefeuillehouders stikstofaanpak uit de commissie RWM, Boudewijn Revis en Aart de Kruijf. Het netwerk heeft een tijdelijke duur, voorzien is tot eind 2020. Het netwerk zal digitaal worden geraadpleegd en daarnaast regelmatig bijeenkomen.

Gezocht wordt een Utrechtse bestuurder met ruime ervaring met de stikstof problematiek en met draagvlak om hierover namens de collega-bestuurders in de provincie Utrecht inbreng te leveren. Gelet op het doel van het netwerk wordt dan ook verwacht dat deze bestuurder de vragen en problematiek uit de provincie Utrecht kan inbrengen in dit gremium en wil meedenken over mogelijke oplossingen.

Ondanks de zomerperiode willen wij u vragen om uiterlijk 15 augustus uw belangstelling kenbaar te maken. Dit kan door een e-mailbericht te sturen aan p.bannink@vngutrecht.nl.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.