In alle gemeenten zijn de nieuwjaarsrecepties met de toespraken en mooie wensen achter de rug. Laten we er ook voor de VNG Utrecht en daarmee voor onze 26 gemeenten een mooi jaar van maken! Een goed moment om vooruit te kijken voor de VNG Utrecht.

Voor- en najaarsbijeenkomsten
De reguliere wat grotere bijeenkomsten in het voorjaar en in het najaar zullen op een wat andere manier worden georganiseerd dan in de traditionele congresvorm. Dat zal wat uitproberen worden, maar gelet op de inzet en het enthousiasme van iedereen, durf ik nu al te voorspellen dat het de moeite waard gaat worden. Noteert u alvast in uw agenda:

Interesse in Klankbordgroep Kabinetsformatie?
Binnen de VNG hebben we onze nieuwe verenigingsstrategie ‘Stap naar voren’ vastgesteld. Doel hiervan is onze relevantie te vergroten, de positionering en meerwaarde van de gemeente te vergroten en te versterken. Als VNG doen we die stap naar voren omdat gemeenten inzicht hebben in de leefwereld van de inwoners en kennis hebben van de uitvoering van beleid. Dat houdt in dat we als lokale overheid een andere rol kunnen vervullen voor belangrijke vraagstukken waar onze inwoners mee te maken hebben. Vraagstukken die door de landelijke overheid niet altijd worden opgepakt.
Om deze rol vanuit de VNG te kunnen waarmaken, moeten we intern als VNG een aantal zaken verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de betrokkenheid van de leden, zoals optimale inbreng en uitwisseling van kennis en inzichten. Tegelijkertijd daarbij recht doen aan de verscheidenheid binnen de vereniging, ook bij het maken van afwegingen en in de besluitvorming. Op die manier kunnen de positie en het gezag van de VNG richting Tweede Kamer, Kabinet en departementen worden versterkt.
Hiervoor is het nodig dat de VNG, juist in de periode van de kabinetsformatie, met ‘snelheid’ kan schakelen in de besluitvorming. Daarom is er binnen de VNG een zogenoemde klankbordgroep, die input levert aan het bestuur voorafgaand aan de besluitvorming. Met zo’n klankbordgroep en werkwijze is eerder ervaring opgedaan in de periode dat de VNG veelvuldig met het Kabinet in overleg was gedurende de coronaperiode. Voor de klankbordgroep die nu in het leven is geroepen ligt de focus in eerste aanleg op thema’s rond de Kabinetsformatie.
De Utrechtse regio levert voor de Klankbordgroep twee mensen, vooralsnog nemen Micheline Paffen (wethouder Amersfoort) en ik die rol op ons. Op basis van de agenda (verdieping) is een extra vertegenwoordiging mogelijk. Dit zullen wij in de gaten houden, zodat we bijtijds andere mensen kunnen vragen deel te nemen aan de Klankbordgroep. Twee thema’s die sowieso extra uitgelicht zullen worden zijn ‘wonen’ en ‘bestaanszekerheid’. Als je interesse hebt om (af en toe) deel te nemen aan deze Klankbordgroep, laat het mij of het secretariaat van de VNG Utrecht dan weten. Dan hebben we een ‘lijst’ met vermoedelijk een aantal wethouders die hiertoe bereid zijn. Overigens zijn de overleggen altijd online (vaak maandag eind van de middag).

Inbreng vanuit Utrechtse gemeenten organiseren
Wij hebben in onze provinciale VNG afdeling 18 mensen die actief zijn in één van de commissies of colleges van de landelijke VNG. Daar worden voorstellen besproken, die bijvoorbeeld te maken hebben met de inzet van de VNG op allerlei beleidsterreinen, of over de uitvoering van het rijksbeleid door gemeenten. Het is wenselijk – althans, zo denk ik erover – om de deelnemers uit ‘onze 26 gemeenten’ vaker input mee te geven voor hun werk in het bestuur van de VNG of de VNG-commissies en colleges. Hoe mooi zou het niet zijn als je in zo’n commissie weet dat je niet alleen je eigen kennis en mening meeneemt, maar ook de inbreng van betrokken en ter zake deskundige collega’s?
Dat vereist iets van twee kanten: een actieve permanente ‘zoektocht’ van de deelnemers aan deze commissies, en een open houding om hen informatie mee te geven. Dat kan op verschillende manieren. Onze online nieuwsbrief kan ervoor worden gebruikt maar er bestaan daarnaast natuurlijk allerlei andere mogelijkheden om dat te organiseren.
Een makkelijke manier, die misschien wat onbenut blijft, is om tijdens reguliere overleggen een kort moment ‘te kapen’ ten behoeve van VNG zaken. Denk bijvoorbeeld aan het algemeen bestuur van de GGD of een Omgevingsdienst. Of een overleg dat de provincie organiseert met de wethouders financiën. Of de Vereniging Sport en Gemeenten en met de wethouders sport. Ik noem er maar een paar. Lijkt me heel goed werkbaar als iemand uit deze vergadering die in een VNG-commissie zit kort wat informatie geeft en ophaalt. Zijn hier nog specifieke ideeën of wensen over, laat het dan ook weten aan het secretariaat.
Alles om de inbreng van de 26 Utrechtse gemeenten, voor al die inwoners, te versterken.
Succes en plezier in dit nieuwe jaar!

Maarten Divendal
Voorzitter VNG Utrecht

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.