Bestuur

De VNG afdeling Utrecht kent een algemene ledenvergadering en een bestuur.

Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan daarbij gebruik maken van commissies. Het dagelijks bestuur komt circa zeven keer per jaar in vergadering bijeen of zoveel vaker als leden dat noodzakelijk vinden. De vergaderingen worden voorbereid in de agendacommissie, bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris/penningmeester.
Het afdelingsbestuur vergadert ‘op locatie’ en bezoekt daarvoor telkens een andere Utrechtse gemeente. Daarbij wordt de burgemeester van de betreffende gemeente uitgenodigd.

De Algemene Ledenvergadering bestaat uit alle gemeenten in de provincie Utrecht, die lid zijn van de VNG. Volgens de statuten komt de algemene vergadering ten minste twee keer per jaar bijeen. Een algemene vergadering wordt ook gehouden wanneer ten minste drie leden daarom verzoeken.

De ledenvergadering voor de behandeling van huishoudelijke zaken vindt plaats in de maand mei. In ieder geval staat op de agenda van deze vergadering de verkiezing van één of meer bestuursleden, het jaarverslag, de jaarrekening en de benoeming van de kascommissie.

Stemgerechtigd in de ledenvergadering zijn alle daar vertegenwoordigde gemeenten, die lid zijn van de vereniging. De vertegenwoordiger van een gemeente krijgt voor elke tienduizend inwoners (afgerond naar boven) van zijn/haar gemeente één stem. Elke gemeente heeft ten minste één stem en ten hoogste tien stemmen.

  • Klik hier voor een overzicht van het aantal stemmen, dat elke gemeente in de ledenvergadering kan uitbrengen.
  • Deze link biedt een overzicht van burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en raadsgriffiers van alle Utrechtse gemeenten per 23 augustus 2023.