Doelstelling

Tachtig jaar na oprichting, in 1999, stelden de leden de notitie “Op weg naar het volgend millennium” vast. Daarin spraken de leden zich uit voor een hoger ambitieniveau van de afdeling. Het secretariaat van de afdeling werd daarvoor tot 1,5 fte uitgebreid.

Informeren is een van de kerntaken van de VNG afdeling Utrecht.

Doel van de afdeling is het versterking van de informatievoorziening, de platform- en overlegfunctie, en de belangenbehartiging. Deze drie kerntaken zijn nauw met elkaar verbonden. Uit de platformfunctie komen onderwerpen voort waarop de afdeling zich richt als belangenbehartiger. Voor beide taken is kennis en informatie, afkomstig van de afzonderlijke leden, onontbeerlijk. Een goede platformfunctie, waarin leden en afdeling elkaar ontmoeten, dialoog met elkaar voeren en informatie uitwisselen, en optimale communicatie tussen afdeling en leden zijn daarbij noodzakelijk. Alleen in die situatie kan worden vastgesteld of de afdeling voldoende draagvlak heeft voor haar rol als belangenbehartiger.

De afdeling wil op de eerste plaats de interne informatie en kennisuitwisseling verbeteren. Dat gebeurt door meer gebruik te maken internet en e-mail.
De afdeling wil daarnaast zichzelf en haar leden beter profileren. Dat moet gebeuren door versterking van de onderlinge contacten, uitwisseling van informatie over beleidsonderwerpen en het laten doorklinken van signalen over onderwerpen van regio of provincie.
Tot slot wil de afdeling de relatie met de raadsleden versterken en uitbouwen. Dat vindt onder meer plaats door themabijeenkomsten over actuele ontwikkelingen.

Op dit moment heeft de vereniging in haar statuten de volgende doelstellingen opgenomen:

  • het behartigen van belangen, welke aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de leden;
  • het verlenen van steun en medewerking aan instellingen, welke in de provincie Utrecht in het belang van de gemeenten werkzaam zijn.

Voor de realisering van deze doelen maakt de vereniging gebruik van alle wettige middelen, welke wenselijk of noodzakelijk worden geacht teneinde de vereniging aan haar doel te doen beantwoorden.