Thematisch

  • Utrecht2040 is een netwerk van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht, die samenwerken aan een duurzame en aantrekkelijke provincie.
  • De Staat van Utrecht is een kennisbron over de regio Utrecht in de vorm van een website, een databank en een boekje. Het bevat feiten en cijfers over uiteenlopende onderwerpen. De Staat van Utrecht is bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren en daarover de dialoog aan te jagen.
  • Kwaliteitsatlas.nl is een website waarop de belangrijkste landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken van het Groene Hart worden beschreven en verbeeld.
  • De gemeenten Montfoort, Oudewater, Lopik en IJsselstein, de provincie Utrecht en waterschap ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ vormen de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden. In dit gebied werken ze samen om de sociaal-economische vitaliteit en de ruimtelijke, landschappelijke kwaliteit te versterken.
  • Voor de regio Utrecht-West hebben overheden en vertegenwoordigers uit de landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie en bedrijfsleven zich verenigd in de netwerkorganisatie Utrecht-West.
  • Gebiedscoöperatie O-gen is een organisatie van overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, ondernemers en particulieren werken samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.
  • Leader is een experimenteel programma dat door de Europese Unie is geïnitieerd om plattelandsgebieden een sociaal-economische impuls te geven. Het maakt nu deel uit van het nieuwe PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP), dat loopt van 2007 – 2013. Meer informatie over Leader in POP2 vindt u op www.netwerkplatteland.nl. Leader geldt in de provincie Utrecht als subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling in de Weidse Veenweiden en de Kromme Rijnstreek.