Statuten

De vereniging draagt de naam “afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”. De vereniging is statutair in Nieuwegein gevestigd. Zij is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamers van Koophandel Utrecht e.o. te Utrecht onder nummer 40480338. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Klik hier voor de statuten in pdf-formaat.

De vereniging heeft volgens de statuten ten doel:

  • het behartigen van belangen, welke aan haar leden gemeenschappelijk eigen zijn;
  • het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de leden;
  • het verlenen van steun en medewerking aan instellingen, welke in de provincie Utrecht in het belang van de gemeenten werkzaam zijn.

Voor de realisering van deze doelen maakt de vereniging gebruik van alle wettige middelen, welke wenselijk of noodzakelijk worden geacht teneinde de vereniging aan haar doel te doen beantwoorden.

Leden van de vereniging zijn de gemeenten in de provincie Utrecht, die lid zijn van de VNG. Buitengewoon lid kunnen zijn de gewesten, als bedoeld in artikel 5 van de statuten van de VNG, die lid zijn van de VNG. Deze gewesten moeten geheel of gedeeltelijk in de provincie Utrecht zijn gelegen. Er zijn geen rechten en plichten aan het buitengewoon lidmaatschap verbonden.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden. Deze leden kiezen uit hun midden een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en een secretaris. Een combinatie van de functies vice-voorzitter/penningmeester en secretaris/penningmeester is mogelijk. Tot leden van het bestuur zijn verkiesbaar burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers van de gemeenten die lid zijn van de vereniging. Uit éénzelfde gemeente mag niet meer dan één bestuurslid zitting in het bestuur hebben. Er is een rooster van aftreden.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en ook door de voorzitter.

Tweemaal per jaar houdt de vereniging een ledenvergadering. Een ledenvergadering wordt ook gehouden als drie of meer leden daarom schriftelijk verzoeken. Op de agenda staan in ieder geval de benoeming van één of meer bestuursleden, het jaarverslag, de jaarrekening met de daarbij behorende toelichting en de benoeming van de kascommissie. De ledenvergaderingen zijn openbaar, tenzij de vergadering anders besluit. Elk lid wordt in de ledenvergadering vertegenwoordigd door de burgemeester, een wethouder, een raadslid, de secretaris of de griffier.

Stemgerechtigd zijn de leden via hun vertegenwoordiger. Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De leden brengen zoveel stemmen uit als in een veelvoud van tienduizend inwoners van hun gemeente. De vertegenwoordiger van de leden kan afhankelijk van de grootte van zijn gemeente ten minste één stem en ten hoogste 10 stemmen uitbrengen.

De vereniging kan ontbonden worden met ten minste ¾ van de geldig uitgebrachte stemmen. Daartoe is vereist dat op die vergadering ten minste ¾ van de leden rechtsgeldig is vertegenwoordigd. Een wijziging van de statuten kan alleen plaatsvinden met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.