Als provincie willen we de energietransitie versnellen. Dit doen we met elkaar Met elkaar werken we aan een klimaatbestendige provincie met een duurzaam en betaalbaar energiesysteem voor onze alle inwoners.

Het doel van de provincie is om in 2050 klimaatneutraal (CO2-neutraal) te zijn. Dat betekent dat we binnen onze provincie net zoveel duurzame energie produceren als dat we verbruiken. In het programmaplan Energietransitie 2020- 2025 staat hoe we daar de komende jaren aan werken.

Inclusieve energietransitie

Provincie Utrecht heeft als ambitie dat iedereen moet kunnen participeren in de energietransitie. Op dit moment kan namelijk niet iedereen de investeringen voor het verduurzamen van een woning en de energiekosten betalen. Met de aanpak Inclusieve Energietransitie gaat de provincie collectieve verduurzamings- en duurzame opwek projecten met expertise en financiering ondersteunen om haalbaarheid en betaalbaarheid te garanderen.

We zetten daarbij nadrukkelijk in op samenwerking. De verschillende stakeholders hebben allemaal delen van de puzzel in handen om tot succesvolle oplossingen te komen. Als provincie Utrecht dagen we daarom iedereen uit om over de eigen grenzen en belangen te kijken. Alleen dan kan die puzzel gelegd worden en is er sprake van een energietransitie waarbij iedereen meedoet en waarvan iedereen profiteert.

Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke partners afgesproken dat 30 regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. In de provincie Utrecht gaat het om drie Regionale Energiestrategieën: regio U16, regio Foodvalley en de regio Amersfoort. In de Regionale Energiestrategieën maken regionale overheden en maatschappelijke organisaties afspraken over het opwekken van duurzame energie op land, de verdeling van duurzame warmtebronnen en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Zon op dak

Via daken kan er in de provincie Utrecht veel zonne-energie worden opgewekt. Als alle geschikte daken in de provincie worden vol gelegd met zonnepanelen, kunnen we een groot deel van de huishoudens in de provincie voorzien van stroom. Ook het Rijk stimuleert het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn verschillende maatregelen waardoor het plaatsen van zonnepanelen financieel aantrekkelijk wordt.

 Mobiliteit en Energie

Elektrisch rijden, (snel)laadpalen, op waterstof rijden: dit zijn allemaal voorbeelden van mobiliteit binnen de energietransitie. Daarnaast hebben we als provincie veel kilometers wegen en fietspaden die mogelijkheden bieden om energie op te wekken. Bijvoorbeeld door bij of op deze wegen en fietspaden zonnepanelen te plaatsen. Natuurlijk alleen als het ruimtelijk mogelijk is en in overleg met stakeholders.

 Een greep uit de facilitering

 Provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen met bijvoorbeeld:

 1. Het ondersteunen van gemeente bij het vormgeven van participatie voor energieprojecten door bijvoorbeeld cofinanciering, kennisdeling, inzet experts en visualisaties. Zie hier voor meer informatie: Ondersteuning aan gemeenten – Energiewerkplaats Utrecht
 2. De provincie Utrecht ondersteunt energiecoöperaties bij het realiseren van energieprojecten in lokaal eigendom. Dit loopt via het Ontwikkelfonds en het projectenbureau Energie van Utrecht dat door ons ondersteund wordt.
 3. Het Servicepunt bij de NMU, voor lokale energie-initiatieven, maakt de provincie mogelijk.
 4. Als provincie hebben wij USET ontwikkeld de subsidieverordening speciaal voor de energietransitie en over de volle breedte, zoals bijvoorbeeld netcongestie, proeftuinen, participatie, zon op dak, bedrijven, inclusieve aanpak, innovatieve pilots, haalbaarheidsstudies etc.
 5. Inclusieve aanpak gericht op inwoners met een smalle beurs two pager en digitaal magazine we organiseerden een congres  om dit breed bekend te maken.

Scholen, zorginstellingen en culturele instellingen helpen we met verduurzamen via ontzorgingsprogramma’s.

 1. Voor scholen is dit ondersteuning voor zon op dak via de Schooldakrevolutie.
 2. Voor eigenaren van parkeerplaatsen bieden we de Park the sun app aan. Zo kunnen zij snel inzicht krijgen in potentie zonopwek voor solarcarports.
 3. Dakeigenaren kunnen zien of hun dak geschikt is voor opwek van zon via de zonnekaart.

 Bij de uitwerking en uitvoering van de vastgestelde RES 1.0 ondersteunen we gemeenten.

 1. We ontsluiten met GEO-kaarten informatie uit alle gemeenten in de provincie bijvoorbeeld kansenkaart warmtebronnen
 2. We zetten onze contacten bij het Rijk in om wettelijke obstakels bespreekbaar te maken.
 3. We ondersteunen gemeenten, met een onafhankelijk procesbegeleider bij onderzoeken die grensoverschrijdend en nodig zijn bij de uitvoering van de vastgestelde RES 1.0.
 4. Gemeenten worden gehopen met de planning en uitvoering van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Provincie Utrecht financierd MRA-E MRA-Elektrisch – www.mra-nl.
 5. Bij ontwikkellocaties voor de realisatie van woningen en energielandschappen. Zal meer en meer rekening gehouden worden met de energie-infrastructuur. De systeemstudie geeft meer inzicht hierover.
 6. We faciliteren lokale projecten om jongeren te betrekken bij de energietransitie.

Vanuit innovatie:

 1. ROM kan consortia ondersteunen, mits er regionale bedrijven zijn die de oplossing bieden. Innoveren – ROM Utrecht Region Het onderwerp is een van de 2 prioriteiten uit de innovatie-aanpak energietransitie.
 2. De ROM heeft ook financieringsmogelijkheden voor innovatieve mkb-ers die oplossingen bieden voor netcongestie: Opzoek naar een investeerder? – ROM Utrecht Region
 3. Provincie Utrecht stelt kwartiermaker netcongestie aan om vraag en aanbod bij elkaar te brengen in proeftuinen. En om deze kennis verder te brengen.
 4. Vanuit Kansen voor West (EFRO geld) komen middelen beschikbaar waar deze proeftuinen subsidie kunnen aanvragen: efro-2021-2027-kvw3-dec-2021.pdf (kansenvoorwest2.nl)
 5. Ook vanuit RVO en EU zijn er financieringsmogelijkheden; ons cluster Europa kan meedenken.
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.