De VNG heeft een nieuwe ledenbrief met geactualiseerde informatie over het coronavirus uitgestuurd. Daaruit blijkt onder andere dat het VNG Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering die stonden gepland op 9 en 10 juni geen doorgang vinden.

Volgens de VNG vergen de voorbereidingen en de opbouw veel tijd en inspanning van betrokkenen en is de tijdspanne na 1 juni te kort om dit op een goede manier uit te voeren. Daarnaast speelt ook nog de onzekerheid mee of de datum van 1 juni ook daadwerkelijk de einddatum is van de diverse genomen maatregelen.
Het bestuur zal op 23 april een besluit nemen over wanneer en op welke wijze en vorm de Algemene Ledenvergadering van 2020 doorgang vindt en daarover de leden informeren. Duidelijk is wel dat volgend jaar, 2021, het VNG-congres en de ALV in Westfriesland zullen plaatsvinden.

Eerder heeft de VNG Utrecht al besloten om het Voorjaarscongres te annuleren.

Informatiebehoefte is groot

Ondertussen blijken de speciale webpagina vng.nl/corona en het Coronaforum van de VNG in een behoefte te voorzien. Inmiddels zijn er 1700 leden actief op het forum. Ook worden de veel gestelde vragen op de VNG-website veelvuldig geraadpleegd.

In de brief gaat de VNG ook nog in op een aantal specifieke vragen, bijvoorbeeld over de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers, de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en de spoedwet digitale besluitvorming.
Met dat laatste werken BZK en de VNG aan juridische en praktische oplossingen voor het feit dat fysiek vergaderen in de gemeenteraad in deze situatie lastig is. De Gemeentewet schrijft voor dat de gemeenteraad fysiek bij elkaar moet komen voor officiële besluitvorming. Een spoedwet moet hier verandering in brengen. Doel van dit wetsvoorstel is om gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid te geven om naast digitale beraadslaging ook digitaal besluiten te nemen. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel. Naar verluidt wordt het wetsvoorstel al op 8 april in het parlement  besproken.

Met het rijk zijn tot slot nog afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering in het Sociaal Domein. Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. Het gaat dan bijvoorbeeld over meerkosten, andere vormen van hulp en tijdelijke omzetdaling.

  • Klik hier voor de nieuwe ledenbrief over het coronavirus.
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.