Wat de Utrechtse gemeenten betreft zou de landelijke VNG zich bij het rijk sterk moeten maken voor een uitbreiding van het werkveld van woningcorporaties. Alleen zo kunnen zij een bijdrage leveren aan de provinciale woningbouwopgave en het op gang krijgen van de doorstroming, bijvoorbeeld via de bouw van extra middeldure huurwoningen.

Dat bleek tijdens een bijeenkomst van de VNG en de VNG Utrecht in het Stadshuis van Nieuwegein. Centraal stonden de wensen met betrekking tot de nog op te stellen Meerjarenvisie 2020-2024 van de VNG. Aan de hand van drie thema’s bespraken de bijna 90 deelnemers, waarvan bijna tweederde raadslid bleek, waar de VNG zich de komende vier jaar sterk voor zou moeten maken. Dat gebeurde plenair onder leiding van gespreksleider Peter van der Geer, en in drie aparte groepen.

Woningbouwopgave

De woningbouwopgave, het tekort aan woningen om in de woningbehoefte te voorzien en het gebrek aan doorstroming bleken belangrijke zorgpunten voor veel deelnemers. Met name waren zij daarom vrij eensluidend in het standpunt dat de corporatiesector meer slagkracht moet krijgen. Bepleit als VNG bij het kabinet meer vrijheid om in andere segmenten dan de sociale huur te bouwen, zo was de oproep, en dan met name in het middensegment.

Daarnaast werd gewezen op de combinatie woningbouw en openbaar vervoer. Eerst de mobiliteit regelen en dan pas bepalen waar er gebouwd gaat worden. Daarmee neemt tevens de kans toe om een deel van de opgave aan de grenzen van de regio te realiseren en daarmee de druk op de schaarse ruimte in de provincie af te laten nemen.

Een aantal deelnemers pleitte daarnaast voor minder scherpe rode contouren. Dat is ook in het belang van de vitaliteit van kleine kernen, omdat er dan meer woningen voor jongeren kunnen worden gerealiseerd.

Klimaat en energie

Een ander thema was klimaat en energie. Hier vroegen de aanwezigen van de VNG vooral om een bijdrage in het verhogen van de kennis bij gemeenten over alles wat er moet gebeuren om de energietransitie en andere klimaatmaatregelen te realiseren. “Help ons met de vertaling van wat er allemaal tot 2040 nodig is in een regionale energiestrategie.”

Een regionale aanpak heeft in het algemeen de voorkeur van veel gemeenten. “Als je met elkaar aan de slag gaat met grootschalige opwekking van energie moet je het samen doen. Agendeer het als VNG aan de Haagse tafels.”

Het budget was een ander punt van zorg. “Vergeet daarom zeker de simpele mogelijkheden om te besparen niet.” Tot slot moet er oog zijn en blijven voor voldoende draagvlak. “Zonder onze inwoners gaat het niet lukken.”

Informatiesamenleving

Op het gebied van de informatiesamenleving staat er ongelofelijk veel te gebeuren, luidde een conclusie. Deelnemers spraken de hoop uit dat de VNG hen gaat helpen in het bewustwordingsproces, bijvoorbeeld met betrekking tot de veiligheid van de data die gemeenten verzamelen en de privacy van hun inwoners.  “Er liggen grote kansen en bedreigingen, met name ook voor de markt. Als inkopende instanties moeten wij ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid om de informatie van en over onze burgers te beschermen.”

Nadat de VNG alle provinciale afdelingen heeft geraadpleegd, zal een concept van de Meerjarenvisie worden opgesteld, zo legde Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG het vervolg uit. Deze zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019 vervolgens aan de leden worden voorgelegd.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.