De Eerste Kamer heeft ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen onder andere gemeenteraden via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen.

Digitale besluitvorming was tot nu toe juridisch niet mogelijk. De spoedwet regelt een tijdelijke uitzondering hierop, zolang een openbare fysieke vergadering niet mogelijk is vanwege de coronacrisis. De wet geldt tot 1 september en kan als dat nodig is steeds met maximaal 2 maanden worden verlengd. Fysieke vergaderingen zijn en worden overigens niet verboden.

In de wet staan eisen waaraan de digitale beraadslaging en besluitvorming dient te voldoen. Voorwaarde is dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding, waarop alle deelnemers herkenbaar zijn. In de wet is ook geregeld dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden gebruik gemaakt kan worden van een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding die op stemmingen over personen rust.

De wet gaat gelden voor gemeenteraden, provinciale staten, algemeen besturen van waterschappen, besturen van gemeenschappelijke regelingen en de eilandsraden van Bonaire en Saba. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Griffiers zijn betrokken geweest bij de voorbereiding.

De wet digitale beraadslaging treedt onmiddellijk in werking bij publicatie in het Staatsblad. Decentrale overheden krijgen hierover bericht. Het ministerie van BZK werkt samen met de koepels, beroeps- en belangenverenigingen aan ondersteuning van de decentrale overheden om hen te helpen zo spoedig mogelijk gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de wet biedt.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.