Gedeputeerde Staten hebben dit jaar het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten Utrecht
2022 – 2026 vastgesteld en in uitvoering genomen. Invasieve exoten zoals bijvoorbeeld moeraslantaarn, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien vormen een grote bedreiging voor de Europese biodiversiteit. De inzet vanuit gemeenten in de gezamenlijk beheersing/bestrijding ervan is enorm belangrijk.

Het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten Utrecht 2022 – 2026, dat inmiddels ook met Provinciale Staten is besproken, geeft het actuele inzicht in: ligging, kenmerken, beheer- en bestrijdingsmethoden inclusief bijkomende kosten. Het uitvoeringsprogramma spreekt een gezamenlijke (met o.a. gemeenten) ambitie en verantwoordelijkheid uit. De verantwoordelijke partijen werken gecoördineerd en (kosten)efficiënt samen aan de beheersing en bestrijding van invasieve exoten in Utrecht. Dit loopt via bijvoorbeeld samenwerkingsprojecten, waarbij de noodzakelijke continuïteit wordt geborgd. Ook is er een subsidieregeling.

Achtergrond

Invasieve exoten vormen een grote bedreiging voor de Europese biodiversiteit doordat ze inheemse soorten kunnen verdringen of zelfs doen uitsterven. Ecosystemen kunnen veranderen en ecosysteemdiensten kunnen worden aangetast. Als een invasieve exoot eenmaal in de natuur gevestigd is, zijn vaak aanzienlijke uitgaven nodig om de schade te herstellen en de invasieve exoot te verwijderen of beheersen om verdere verspreiding te voorkomen.

De bestrijding van invasieve exoten is een verplichting die rechtstreeks volgt uit Europese regelgeving. Het Rijk heeft, bij Ministeriële regeling, in 2018 de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van het merendeel van de aangewezen invasieve exoten aan de provincies overgedragen. Na ervaring te hebben opgedaan via een pilotprogramma is er nu een nieuw uitvoeringsprogramma dat het accent veel meer dan voorheen op een gezamenlijke aanpak legt. Uit dit uitvoeringsprogramma spreekt een gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid, de verantwoordelijke partijen werken gecoördineerd en efficiënt samen aan de beheersing en bestrijding van invasieve exoten in Utrecht. Dat doen we onder meer door: de kennis en stand van zaken op peil te houden en goed te monitoren, de uitvoering te verankeren in uitvoeringsafspraken, verantwoording te leggen waar die hoort, betrokken partijen te stimuleren eigen beleid te formuleren en subsidies te verstrekken. Er zal gewerkt worden met jaarlijkse werkprogramma’s.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het provinciale Platform Invasieve Exoten dat een brede vertegenwoordiging kent van betrokken partners waaronder  gemeenten.

Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de lijst opgesteld door de Europese Unie (Unielijst), met een prioritaire aanpak van de 14 meest voorkomende soorten. Op advies van het provinciale Platform invasieve exoten zijn er door Provinciale Staten soorten toegevoegd, te weten: Aziatische duizendknopen, watercrassula en gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. Voor de Aziatische duizendknopen is bovendien een verspreidingsverbod opgenomen in de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht.

In de toekomst kan er steeds sprake zijn van toevoeging van soorten aan de Unielijst met eventueel ook gevolgen voor het uitvoeringsprogramma (bijstelling).

  • Neemt u bij vragen over bijvoorbeeld het formuleren van gemeentelijk beleid voor invasieve exoten, het verkennen van mogelijke samenwerkingsprojecten en subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op via PlatformInvasieveExoten@provincie-utrecht.nl.
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.