Op de provinciale website  Verkeersveiligheid | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) is onder andere het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid te vinden en worden projecten op het vlak van verkeerseducatie- en voorlichting toegelicht. Voor gemeente(raadsleden) zijn in het bijzonder de volgende documenten relevant:

De Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid

In de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (RUA) geven de Utrechtse wegbeheerders aan op welke verkeersveiligheidsrisico’s zij komende jaren inzetten en welke verbetermaatregelen zij hiervoor willen treffen. Het aanpakken van de verkeersveiligheid vraagt om een integrale aanpak van infrastructuur, regelgeving, handhaving, opleiding en voorlichting (3E’s) én een lange adem. Deze RUA richt zich op maatregelen waarvoor investeringsbeslissingen tot en met 2023 mogelijk zijn.

De subsidieregeling Verkeersveiligheid (als onderdeel van de mobiliteitsbrede subsidieverordening)

De provincie Utrecht stimuleert gemeenten om aan de slag te gaan met verkeersveiligheid. Om verkeersonveilige situaties aan te pakken, is er een bijdrageregeling op basis van cofinanciering. In totaal is er van 2019 tot en met 2023 € 10 miljoen beschikbaar voor bijdragen aan gemeentelijke projecten. De gemeente staat als wegbeheerder aan de lat voor een goede uitvoering van de gesubsidieerde projecten. De voorwaarde voor cofinanciering is dat gemeenten bij de aanvraag aangeven op welke manier de maatregel bijdraagt aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Zij kunnen dit onderbouwen vanuit een historisch ongevallenbeeld (kwantitatief) en vanuit afwijkingen op de geldende richtlijnen en standaarden (kwalitatieve beoordeling). Gemeenten kunnen de subsidie onder andere inzetten voor de financiering van de maatregelen uit de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid. Tevens is het toegestaan om de subsidie te combineren met andere subsidies, zoals de rijkssubsidie ‘Impulsgelden verkeersveiligheid’.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.