Utrecht moet een echt groene provincie worden. Het nieuwe provinciebestuur gaat daarom fors investeren in meer openbaar vervoer, betere fietsvoorzieningen, een hogere luchtkwaliteit en verduurzaming van de energieproductie. Daarnaast wordt de woningbouw versneld.

De nieuwe provinciale coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie lichtte tijdens een bijeenkomst in Leerdam haar plannen toe voor de komende vier jaar. Deze staan in het coalitieprogramma 2019-2023, met de titel ‘Nieuwe energie voor Utrecht’.

De energietransitie wordt dan ook een speerpunt van het college. In nauwe samenwerking met gemeenten gaat het provinciebestuur onder andere op zoek naar geschikte locaties voor het opwekken van duurzame energie. Op dit moment wordt gedacht aan locaties langs snel- en waterwegen en bij grote industrieterreinen. Waar nodig worden op termijn locaties aangewezen.

Bouwen en wonen

Het nieuwe bestuur wil klimaatneutraal en circulair bouwen stimuleren en faciliteren. Ook komt er extra geld beschikbaar in de strijd tegen bodemdaling. Het nieuwe bestuur verzet zich tegen plannen om naar schaliegas of aardgas te boren.

Samen met gemeenten en andere partners wordt de woningbouwproductie tot 10.000 woningen per jaar verhoogd. Per regio wordt een woningbouwprogramma vastgesteld, dat betaalbare huizen én voldoende woningen voor starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens bevat. Kleinere steden en dorpen mogen in specifieke situaties en onder voorwaarden kleinschalig uitbreiden, buiten de zogenaamde rode contouren.

Nieuwe grootschalige woningbouw komt op plaatsen die zeer goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Buiten de steden en dorpen is meer ruimte nodig voor natuur en recreatie en voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Het streven is om in 2023 minimaal 1.100 hectare nieuwe natuur erbij te hebben gecreeerd.

Om de steden en dorpen bereikbaar en gezond te houden, kiest het nieuwe bestuur met name voor verbetering van het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur. In 2023 gaat de helft van alle ritten onder de 15 kilometer op de fiets, zo is het doel.

De werkwijze van de provinciale organisatie en provinciebestuur krijgt nadrukkelijk aandacht in het akkoord. De provincie verhoogt daarnaast haar zichtbaarheid door ambtelijk en bestuurlijk vaker buiten het provinciehuis te opereren. Statencommissies vergaderen regelmatig op locatie. Het provinciebestuur heeft een open houding en wil zoveel mogelijk de kennis en kunde van de samenleving bij de opgaven betrekken. Daar waar nodig zal meer provinciale regie worden gegeven.

Kandidaat-gedeputeerden

GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie dragen vijf kandidaat-gedeputeerden voor.
Huib van Essen (GroenLinks) wordt gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat, tweede loco-commissaris van de Koning en IPO-bestuurder.
Hanke Bruins Slot (CDA) is kandidaat voor Natuur, Landbouw, Bodem en Water, Sport, Recreatie en Toerisme en Bestuur, eerste loco-commissaris van de Koning.
Robert Strijk (D66) is kandidaat-gedeputeerde van Economie, Financiën en Europa.
Rob van Muilekom (PvdA) wordt gedeputeerde van Wonen, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Sociale Agenda, Cultuur en Erfgoed, Milieu en Organisatie.
Arne Schadelee (CU) tot slot is voorgedragen als gedeputeerde van Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie.
Provinciale Staten van Utrecht besluiten in hun vergadering van woensdag 5 juni 2019 over de voordrachten.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.