De VNG organiseert in mei twee webinars over de gemeentelijke financiën. Op maandag 11 mei komt de stand van zaken aan de orde omtrent de herziening van de verdeelmodellen van het gemeentefonds. Donderdag 14 mei gaat het over de actualiteiten omtrent de financiële positie van gemeenten.

Wat zijn de redenen van de fondsbeheerders om de herverdeling van het Gemeentefonds een jaar op te schuiven? Hoe ziet het vervolgtraject eruit? De minister van BZK heeft aangegeven om nog dit jaar een nieuwe verdeling per 2022 te willen presenteren. Wat wordt er de komende tijd nog uitgezocht, wat zijn de opties, wat is het tijdpad en hoe worden gemeenten betrokken bij het vervolg? Deze vragen komen aan bod tijdens het webinar van 11 mei.

Financiële positie gemeenten

Later die week staat de VNG stil bij de actualiteiten omtrent de financiële positie van gemeenten. Hoe staan gemeenten er financieel voor? Hoe verlopen de gesprekken/onderzoeken om de gemeentefinanciën te verbeteren en wat dit betekent voor de inzet van de VNG richting het Rijk?

Behalve de financiële effecten van de corona-crisis voor gemeenten komt ook de verwachte accres ontwikkeling ter sprake.  Verder zal worden ingegaan op het lopende onderzoek naar toereikende middelen voor het sociaal domein en de stand van zaken rond het art.2 onderzoek Klimaatakkoord.

Ook komen de activiteiten aan de orde die gericht zijn op de nieuwe kabinetsperiode, zoals de verbetering van de financiële positie (normering, reparatie van tekorten, corona-afspraken) en de verbetering van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten.

Voor meer informatie:

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.