Toon 4 van 4

Bovengemeentelijk verbinding leggen

Na de pauze, die de bezoekers de gelegenheid bood om een wandeling door het historische Oudewater te maken, gaf een drietal sprekers zijn oordeel over het bestuursakkoord. Henk Broeders, directievoorzitter van de Jaarbeurs Utrecht en voorzitter van de Economic Board Utrecht (EBU), beet het spits af met een positief oordeel over het coalitieakkoord. “Dit college legt de nadruk op verbinding leggen, en dat is exact waar ook de EBU voor staat. Ook wij willen verbinding leggen tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid, in de overtuiging dat we de gestelde doelen, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs, alleen kunnen behalen als we samen optrekken.”

Wat dat betreft had Broeders ook een boodschap voor gemeenten. “Economische ontwikkeling houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Regionaal is in dat opzicht een beter schaalniveau om op te opereren. De provincie heeft daar zeker een rol in, om gemeenten te wijzen op de kansen van mogelijke bovengemeentelijke verbindingen.”

Joris Hogenboom, directeur van Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), vindt het huidige bestuursakkoord beter dan het vorige akkoord. “Groen, gezond en slim had wat dat betreft ook heel goed de titel kunnen zijn.” De NMU is blij met de actieve inzet van het provinciebestuur op het terrein van energie, gezondheid, fietsvoorzieningen en een vitaal platteland. “Het is een mooi compact akkoord, dat de kerntaken van de provincie goed dekt. Hier en daar blijft het nog wel wat abstract. Maar we kunnen aan de slag.”

Met name op het terrein van de energietransitie zal de provincie meer in beweging moeten komen. “Wij zien namelijk nog een enorme kloof tussen de landelijke plannen en de praktijk op regionaal en lokaal niveau. Ook in Utrecht is dat het geval. Daar missen de provincie missen we een beetje. Er moeten heel veel partijen en krachten bij elkaar komen. Bij de organisatie daarvan kan de provincie helpen. Dat besef mis ik.”

Annemieke Vermeulen

Paul Bijleveld, lector Regionale Ontwikkeling bij de Hogeschool Saxion en momenteel bezig met promotieonderzoek op het gebied van ruimtelijke economie, mist op zijn beurt het gevoel van urgentie. “Alles staat erin. Maar voor het overige is het vooral een erg ontspannen akkoord. Het is prettig om te lezen, maar ik krijg als kennisinstelling of als bedrijf niet het gevoel: hier wil ik aan meedoen. Ik mis het wervend karakter, met name ook op het gebied van wetenschap en innovatie.”

Gedeputeerde Krol reageerde namens het college: “We horen van de verschillende sprekers de kritische noten tussen de vriendelijke dingen door. En ze hebben gelijk. Dat is ook de reden om dit keer niet verder te willen reiken, maar te gaan waarmaken en te gaan doen.  De overheid is heel goed in het maken van papier. Wij daarentegen geven nu het realiseren van projecten en plannen prioriteit. En we beseffen ons terdege dat er tal van partijen en samenwerkingsverbanden zijn waar we gebruik van kunnen maken.”

Het slotwoord was aan vicevoorzitter Vermeulen van de VNG afdeling Utrecht. “Het was een boeiende en mooie ochtend, waaruit ook het geloof sprak in de kracht van de regio. Laten we hopen dat vooral ook het regiodenken de komende vier jaar zijn beslag zal krijgen.”

  • Klik hier voor het provinciaal coalitieakkoord ‘In Verbinding!’
Toon 4 van 4
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.