De provincie Utrecht wil in 2050 klimaatbestendig en waterveilig zijn. We nemen daarom maatregelen tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Dat heet klimaatadaptie: aanpassen aan klimaatverandering. We werken daarin samen met de waterschappen, gemeenten en andere partners in de regio. Klimaatadaptatie biedt kansen om van Utrecht een veilige, vitale, gezonde en mooie provincie te maken. Onze uitgangspunten staan beschreven in het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023.

Alle actuele informatie over het programma is terug te vinden op www.provincie-utrecht.nl/klimaatadaptatie.

Hittestress
Hittestress ontstaat door extreme, langdurige hitte. Het kan leiden tot lichamelijke klachten. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Ieder jaar sterven er mensen door hittestress.

In het Programma Klimaatadaptatie besteedt de provincie speciaal aandacht aan hittestress. Het gaat daarbij om actuele vragen, zoals: hoe maak je een woning hittebestendig? Wat voor gevolgen heeft hitte voor de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals ouderen? Wat is de waarde van een groene leefomgeving en hoe creëren we voldoende schaduw? Eén van de ambities is dat eind 2023 alle 26 gemeenten in de provincie een lokaal hitteplan hebben. De Toolkit hittestress kan hen op weg helpen.

Klimaatadaptief bouwen
In navolging van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie wordt een toekomstbestendige en dus klimaatrobuuste gebouwde omgeving volkomen normaal in de provincie Utrecht; dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor de bestaande gebouwde omgeving. Alle samenwerkingsafspraken lees je terug in deze download. Meer informatie is te vinden rondom klimaatadaptief bouwen.

Regionale Samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie

Binnen de provincie Utrecht zijn een aantal regionale samenwerkingsverbanden actief op het gebied van klimaatadaptatie, zogenaamde werkregio’s. De verschillende Utrechtse gemeenten vallen onder verschillende werkregio’s. Meer informatie hierover is hier te vinden: Samenwerken met de regio | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

 Gevolgenbeperking overstromingen
De kans dat er in de provincie Utrecht een overstroming plaatsvindt als gevolg van een dijkdoorbraak is niet zo groot door verschillende veiligheidsmaatregelen, maar het is niet ondenkbaar. Een groot deel van de provincie kan dan overstromen. Als het misgaat dan willen we daarop voorbereid zijn. Samen met de gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio Utrecht werken we aan het beperken van de gevolgen van een eventuele overstroming. Een goeddoordachte inrichting bij (her)ontwikkeling van een gebied kan de schade en het aantal slachtoffers flink beperken. Ook zal bij een goede inrichting het herstel van de schade aan bijvoorbeeld het elektriciteitsnet veel sneller gaan.
Meer informatie: de ‘Handreiking Overstromingsrobuust Inrichten’ geeft handvatten hoe er rekening gehouden kan worden met het overstromingsgevaar bij het realiseren van kwetsbare en vitale objecten, zoals vluchtwegen, elektriciteitscentralen ziekenhuizen, drinkwaterzuiveringen en woon- en bedrijventerreinen.

Zie ook de video ‘Hoe beperk je de gevolgen van een overstroming’:

De verschillende klimaatadaptatie samenwerkingsverbanden in de provincie zijn met de gemeenten aan de slag om de ambitie voor deze maatregelen te bepalen.

Subsidieregeling Klimaatbestendige, groene en gezonde Steden en Dorpen 2021-2023

 De provincie Utrecht heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio te zijn waar het prettig wonen en werken is. Om dit te stimuleren heeft de provincie een subsidieregeling in het leven geroepen tot en met 2023. Deze subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus (gemeenten, corporaties, stichtingen, scholen, bedrijven en collectieven van minimaal vijf bewoners etc.). Bij voorkeur draagt een initiatief bij aan de ambities van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving, maar levert minimaal een substantiële bijdrage aan de doelen van twee van de drie ambities. Ook is er specifieke aandacht voor innovatieve projecten. Meer informatie is te vinden op Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023.

 Klimaatportaal

Naast de algemene informatie die u over klimaatadaptatie kunnen vinden op de website van de provincie, bestaat er ook een apart klimaatportaal. Dit portaal bestaat uit een aantal delen. Het bevat een introductie over klimaatverandering door de jaren heen, een overzicht over wat Nederland aan klimaatadaptatie doet en hoe dit is vormgegeven in de provincie Utrecht en behandelt de effecten van klimaatverandering die rechtstreeks van invloed zijn op de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen binnen de provincie Utrecht. Verder wordt ook ingegaan op de vier hoofdtrends van klimaatverandering: het wordt natter, droger, warmer en het overstromingsrisico neemt toe. Tot slot een deel over wat u als burger kunt doen. Zie Klimaatportaal (arcgis.com)

 

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.