De provincie streeft naar een circulaire samenleving in 2050; een samenleving waarin we zuinig omgaan met onze grondstoffen. De provincie draagt vanuit verschillende beleidsvelden met concrete activiteiten bij aan deze transitie. Bekijk de provinciale website voor meer informatie over onder andere afspraken en doelen, voorbeeldprojecten en onze regionale partners.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de volgende onderwerpen:

 

Circulaire Economie

(Beleidsveld provincie Utrecht)

Als gesprekspartner van de regio ziet de Provincie Utrecht dat veel bedrijven de noodzaak erkennen voor een circulaire economie. Dat betekent echter niet dat bedrijven markpotentie zien en urgentie voelen om stappen te maken.

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het activeren van bedrijven en te wijzen op de economische kansen van de circulaire economie. Dit komt omdat zij dicht bij de lokale ondernemer kunnen staan. Als logische gesprekspartner kan een provincie of gemeente bedrijven helpen door concrete handelsperspectieven te bieden, netwerken van ondernemers te realiseren of evenementen te organiseren waar ondernemers elkaar kunnen inspireren. Van belang is te laten zien hoe het nu al mogelijk is circulariteit te implementeren.

Projecten als de ‘Verschilmakers Magazine’ en de ‘Utrechtse Circulaire Innovatie top20’ zijn voorbeelden hoe de Provincie Utrecht het podium biedt aan ondernemers, maar ook werknemers bij bedrijven als de NS. We kunnen als regio trots zijn op de drijvende krachten en aanjagers van de circulaire economie! Bekijk bijvoorbeeld dit filmpje over de Utrechtse Circulaire Innovatie top 20:

Behalve een podium bieden doen wij nog veel meer. Wist u bijvoorbeeld dat wij ook een regionale tool hebben laten maken die bedrijven helpt in het vinden van onder andere informatie over wetgeving, financieringsregelingen en het vinden van nieuwe circulaire partners ?

De circulaire economie is een integraal en divers thema. Zo zijn er bijvoorbeeld raakvlakken met het onderwijs van de toekomst waarbij andere type vaardigheden nodig zijn voor dezelfde beroepen. Is het onderwijs in uw gemeente zich al aan het voorbereiden op deze transitie? Het bedrijventerrein is een ander voorbeeld van een dwarsverband. Vaak hebben bedrijven op bedrijventerreinen geen zicht op de kansen die er zijn om duurzaamheidsinitiatieven te ondernemen samen met anderen, denk bijvoorbeeld aan afvalstromen koppelen aan elkaar of een oplossing voor ruimtegebrek te zoeken in het creëren van een gezamenlijke parkeerplaats.

In de toekomst trekken wij graag nauwer op met alle gemeenten van de provincie. Nu al werken wij via regioverbanden zoals de Alliantie cirkelregio Utrecht samen met enkele gemeenten en de ROM Utrecht Region. Deze samenwerking helpt circulariteit in de regio in beeld te brengen, verbindt netwerken aan elkaar en geeft mogelijkheid om van elkaar te leren door samen projecten op te zetten en resultaten met elkaar te delen. De Provincie kan gemeenten helpen in de circulaire economie en heeft de hulp nodig van gemeenten om de behoeftes van ondernemers scherp te houden. Wij nodigen daarom de gemeenten uit om met ons het gesprek aan te gaan om elkaar onderling te versterken!

Versnelling Woningbouw

(Programmateam provincie Utrecht)

Met het programma Versnelling Woningbouw pakt de provincie Utrecht haar rol als stimulator en facilitator om de woningproductie op te voeren. We helpen gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om woningbouwprojecten van de planfase naar de uitvoering te brengen.

Website: www.versnellingwoningbouw.nl/

Convenant Duurzame Woningbouw

De provincie Utrecht, Metropool Regio Amsterdam en een vertegenwoordiging van gemeenten, bouwpartijen, woningcorporaties, waterschappen en projectontwikkelaars maken één overkoepelend convenant om te komen tot versnelde, duurzame woningbouw. Met stevige ambities op het vlak van o.a. circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energieverbruik.

Alliantie Cirkelregio Utrecht

De regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht is een netwerkorganisatie van verschillende regionale partijen. Zij werken samen naar een georganiseerde, circulaire topregio. Door onderling gecoördineerde acties fungeert de alliantie als aanjaagteam. Het is een team van professionals uit de regio dat circulaire initiatieven faciliteert, op gang brengt, aanjaagt, versnelt en verbindt. Op deze manier helpt de alliantie inwoners, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen verder.

U kunt daarnaast diverse filmpjes bekijken.

Animatie circulaire economie Provincie Utrecht

Maaiselvergister HDSR

 Retourboulevard Amersfoort

Circulaire Bouwprojecten

Utrecht

Amersfoort

Leusden

Aftermovie bijeenkomst verantwoord bouwen met hout

Coalitie inkoop

Overheden kunnen op een simpele en effectieve manier de circulaire economie aanjagen: door bij hun eigen inkoop en als opdrachtgever in de bouw zoveel mogelijk circulaire producten in te kopen. Dit hoeft niet méér te kosten dan bij een traditionele aanbesteding, en brengt tal van overheidsdoelen rond duurzaamheid en een inclusieve samenleving dichterbij.

Lees hier meer over de coalitie inkoop of raadpleeg de Kennisbank inkoop.

Platform Groene Hart Werkt!

Platform Groene Hart Werkt! is hét regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart. Inspireren, faciliteren en verbinden zijn onze sleutelbegrippen.

Bekijk de inspiratiefilm:

Of klik hieronder door naar:

Een aantal keren per jaar geven wij een nieuwsbrief uit. Die vind je hier.

Care4Circulair – Modulo Milieustraten

Care4Circulair is een initiatief van Modulo Milieustraten. Met de focus op de circulaire economie en ontwikkelingen publiceert het blog wekelijks posts over onder meer milieustraten, circulaire ambachtscentra, depots voor klein chemisch afval, hergebruik, afvalscheiding, grondstoffenbeleid en van ‘bezit naar gebruik’.

In onderstaand kort filmpje benoemt Michiel van Wickeren, adviseur circulaire milieustraten, de voordelen en bijzonderheden van een Modulo Milieustraat.

Mission Reuse

Mission Reuse is een initiatief van Enviu, Recycling Netwerk en Natuur & Milieu. Dit meerjarig programma heeft als doel om een transitie naar hergebruik als alternatief voor wegwerpproducten en -verpakkingen in Nederland op gang te brengen. Volgens de Ellen MacArthur Foundation zouden minimaal 20% van de huidige wegwerpverpakkingen kunnen worden vervangen door herbruikbare alternatieven. Met hergebruik doelen we niet op het recyclen van grondstoffen na eenmalig gebruik, maar streven we naar systemen waarin bijvoorbeeld complete verpakkingen, bekers of maaltijdcontainers meerdere malen hergebruikt kunnen worden. Een transitie naar een werkelijk circulaire keten vermindert (zwerf)afval, grondstoffengebruik en CO2 impact. Kortom, een goede zaak voor het milieu.

We werken hieraan met Mission Reuse door:

  • Innovaties op gebied van hergebruik te testen in pilots en aan te jagen.
  • Verankeren van hergebruik in lokaal en nationaal beleid, door het doen van beleidssuggesties en het inspireren en motiveren van (lokale) overheden om stappen te zetten op gebied van hergebruik.
  • Het creëren van een nieuw narratief voor burgers en bedrijven door consumentencampagnes, zodat hergebruik zichtbaar, toegankelijk en betaalbaar wordt voor consumenten in het alledaagse leven
  • Kennisontwikkeling en -deling over herbruikbare oplossingen.

Gemeenten kunnen een grote rol spelen in de transitie naar meer hergebruik. De afgelopen twee jaar hebben we binnen ons programma samengewerkt met verschillende gemeenten, hieruit blijkt vaak dat gemeenten niet goed weten wat de opties zijn op gebied van hergebruik. Daarom hebben we een pakket met praktijkvoorbeelden ontwikkeld, waarin gemeenten inspiratie op kunnen doen over de opties die er zijn en welke gemeenten hen al voor gingen. Gemeenten hoeven het wiel namelijk niet opnieuw uit te vinden: voor bijvoorbeeld koffiebekers, festivalbekers en luiers bestaan al voldoende werkende systemen waar verschillende gemeenten mee werken.

Mission Reuse kan gemeenten op weg helpen door hen bijvoorbeeld in contact te brengen met uitvoerende partijen, of met gemeenten die hiermee al ervaring hebben. Als blijkt dat een gemeente aan de slag wil met een systeem voor hergebruik waar nog niet voldoende praktijkkennis over bestaat, kan Mission Reuse adviseren of ondersteunen in een pilot om deze kennis op te doen.

Wilt u meer weten of hier over doorpraten? Neem dan contact op met één van de collega’s in het Mission Reuse team. Of wordt abonnee op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alles wat we doen.

Cirkelstad

Cirkelstad is hét platform voor aanjagers en koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector
die samen willen doen, leren en elkaar willen ontmoeten. Samen richten we ons op het versnellen van de circulaire transitie in de gebouwde omgeving en binnen de bouwsector in 30+ steden, met 250+ partners en middels 120 bijeenkomsten per jaar. Zo werken we toe naar het kantelpunt voor 1 standaar voor circular bouwen met het nieuwe normaal. #watanders.

Cirkelstad is ontstaan tussen publieke én private ondernemers die op zoek waren naar oplossingen. Hoe krijgen we reststromen terug in de keten? Hoe komen we tot een gezamenlijke taal? Hoe gaan we leren van elkaar? Hoe lossen we gezamenlijk de zelfde vraagstukken op? Hoe krijgen we alle talenten in de wijk benut? Twee belangrijke vraagstukken waar we als samenleving antwoord op zullen moeten geven. Door samen te werken in een open dialoog, ontstonden er nieuwe zienswijzen, nieuwe oplossingen.

Cirkelstad heeft al meer dan 250 partners en is actief in lokale communities in 30+ steden en is zo in staat kennis te verzamelen, uit te wisselen in 6 regio’s tot een landelijk kennisnetwerk en landelijk circulaire bouwstandaard voor Infra/GWW, gebouwen en gebieden.

Leren
Cirkelstad gaat om het delen van kennis. Daarom stellen wij onze partners alle kennis beschikbaar in de academie. Hier vind je praktische handvatten, tools, lunchlezingen en referenties van onze partners. Dit doen we steeds meer aan de hand van Het Nieuwe Normaal, onze eenduidige en sectorbrede standaard voor circulair bouwen. Ook brengen we jaarlijks alle hulpvragen over circulair en inclusief bouwen samen in één overzicht. Zo krijg jij antwoord op de meest gestelde vragen over circulair bouwen! Door samen in gesprek te gaan komen we tot gedragen Greenpapers en deze delen we met voordelunchlezingen met het grote publiek.

Ontmoeten
Wanneer je partner wordt van Cirkelstad, verbind je je direct aan één stad, regio of landelijk De coördinator van die stad (de Spinner) zorgt ervoor dat alle partners elkaar vier maal zien op jaarbasis. Met de hele keten aan tafel worden praktijkcases gedeeld, helpen we elkaar en inspireren we elkaar. Deze sessies noemen wij de Community of Practice. Jaarlijks organiseert Cirkelstad ook landelijke evenementen als de Cirkelstad Partnerdag en de Landelijke Werkconferentie van 3 dagen tijdens Future Build NL (voorheen Building Holland) om juist ook in contact te komen met weer nieuwe partijen. Lees het Stadsblad Special Edition en laat je inspireren wat er allemaal al kan. Zo maken we de beweging sterker en groter.

Doen
Cirkelstad neemt initiatief om tot (bouw)projecten en programma’s te komen. Zo brengen we onze opgedane kennis in de praktijk. Dit doen we natuurlijk samen met onze partners. Sterker nog, jij als partner kan ook zelf het initiatief nemen tot programmering en ons vragen om te faciliteren. Zo bouwen we samen een Producten Catalogus op en een dashboard voor circulair inkopen. We jagen circulair inkopen en aanbesteden aan middels verschillende Buyergroups voor de Bouw in samenwerking met PIANOo. Zo maken samen impact en maken we de gestelde ambitie waar.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.