Ook de Provincie Utrecht werkt hard aan oplossingen voor de stikstofproblematiek. Dat doet zij samen met het Rijk, provincies, boeren, terrein beherende organisaties, bouwers en overige maatschappelijke partijen. Doel is om én de natuur te herstellen én maatschappelijk economische ontwikkelingen door te laten gaan.

Het Utrechtse Programma Aanpak Stikstof bestaat uit meerdere onderdelen: natuur, landbouw en gebiedsgerichte aanpak.

Per Natura-2000 gebied wordt bekeken welke maatregelen extra nodig zijn naast de al eerder geplande maatregelen om enerzijds de hoeveelheid stikstofpositie te verminderen en anderzijds de natuur sterker te maken.

In deze aanpak werkt de provincie de maatregelen uit samen met andere provinciale opgaven, zoals bodemdaling of de kringlooplandbouw.

Webinar 

Recent vond een webinar plaats over actualiteiten in het landelijk gebied, van stikstof tot kringlooplandbouw.

Handelingskader

In de vergadering van Provinciale Staten van 23 maart 2022 is het Handelingskader vastgesteld.

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.