De Tweede Kamer bespreekt donderdag 2 juli de financiële situatie van gemeenten. Dat gebeurt tijdens een Algemeen Overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het debat is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Op de agenda staan onder andere het Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden en de herijking van het gemeentefonds.

Op maandag 22 juni stuurde de minister al een brief naar de Tweede Kamer over de financiële positie van gemeenten. Zij liet daarin blijken vooralsnog geen aanleiding te zien om de gemeenten nu al structureel meer geld te geven. Of dat op termijn wel nodig is, zal uit nader onderzoek moeten blijken, aldus de minister.

“Ik realiseer me dat gemeenten de voorkeur hebben om nu bovenop de genomen maatregelen afspraken te maken over structureel extra middelen. Dit is door de VNG in het bestuurlijk overleg van 8 april ingebracht. Daarvoor vind ik het echter te vroeg: het is onzeker hoe het sociaal domein en de coronacrisis zich zullen ontwikkelen in de toekomst. Daarnaast hebben gemeenten ook zelf een rol in de kostenbeheersing. Vooralsnog ben ik tevreden over de afspraken tussen het kabinet en medeoverheden.”

Die afspraken hebben onder andere betrekking op extra bijdragen van het rijk voor de decentralisaties in het sociaal domein en het opvangen van (een deel van) de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarmee ligt er volgens de minister ‘een goed pakket voor gemeenten’: “Hoe belangrijke thema’s als de coronacrisis en het sociaal domein zich ontwikkelen, is op dit moment onzeker. Daarom is het van belang conform de gemaakte afspraken dit te volgen en met elkaar als overheden in gesprek te blijven en waar het nodig is maatregelen te nemen, zoals ook de afgelopen periode is gebeurd.”

Vorige week heeft de VNG  in de aanloop naar het overleg van 2 juli gemeenten opgeroepen brieven te sturen naar de ministers van BZK en Financiën over hun benarde financiële positie.

 

Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.