Toon 1 van 3

Tijdens het Najaarscongres ‘Opmaat naar de provinciale verkiezingen’  is een eerste aanzet gegeven voor het ‘Manifest van de Utrechtse gemeenten’. Dit manifest wil het bestuur van VNG Utrecht in de aanloop naar de verkiezingen van 20 maart 2019 aanbieden aan de fractievoorzitters c.q. onderhandelaars voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Deelnemers aan het Najaarscongres bogen zich in zes workshops over zes thema’s, die in het manifest in ieder geval aan de orde zouden moeten komen. Vervolgens werden de conclusies in een plenaire ronde kort samengevat.

Op het terrein van economie en bedrijvigheid staan provincie en gemeenten voor de enorme opgave om de verwachte groei te accommoderen. Volgens de deelnemers moet daartoe het samenspel tussen beide partijen anders worden vormgegeven: minder directief, meer van onderaf, met oog voor zowel het regionaal en provinciaal belang als het lokale belang. Dat vraagt enerzijds om de nodige assertiviteit van gemeenten: ze moeten weten wat ze willen en reële keuzes maken. Het is aan de provincie om de dialoog te organiseren en de eigen positie te verduidelijken.

Ook mobiliteit stelt Utrecht voor de nodige uitdagingen. Volgens de Utrechtse gemeente kan mobiliteit niet los worden gezien van woningbouw en werkgelegenheid. Het is zaak die elementen met elkaar in verbinding te brengen. Dus: concentreer de woningbouw zoveel mogelijk op die locaties waarvan de bereikbaarheid optimaal is en de werkgelegenheid zich bevindt. Houd oog voor de bereikbaarheid van de buitengebieden en kleine kernen. En ontwikkel een systeemvisie op het fietsnetwerk. De vereiste kwaliteit voor snelfietsverbindingen vergt immers veel meer ruimte dan een traditioneel fietspad.

Toon 1 van 3
Delen.

Reacties zijn uitgeschakeld.